Timeline 3

Phạm Minh Trí

Công ty GKC – Software

eConnect đem lại cho tôi nhiều giá trị quý giá:

  • Thứ nhất là là kỹ năng vận hành doanh nghiệp: giúp tôi học hỏi được cách quản trị từ các chủ doanh nghiệp khác, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn.
  • Thứ hai là kiến thức các ngành nghề: tôi học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ các lĩnh vực khác nhau, tăng vốn hiểu biết cho bản thân.
  • Thứ ba là giới thiệu cơ hội hợp tác, làm việc: tại đây chúng tôi được nhận và trao cho nhau những cơ hội, gia tăng tinh thần kết nối giữa các thành viên.